Regulamin Programu Lojalnościowego
Denim Hunters Loyal Club

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego "DENIM HUNTERS LOYAL CLUB” jest firma PROMETEO TRADE – Wojciech Zając, 21-500 Biała Podlaska; Rakowiska, ul. Turkusowa 39; NIP: 537-204-36-81 REGON: 030952384 zwanym dalej "Organizatorem".
 2. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego „DENIM HUNTERS LOYAL CLUB” zwanego dalej „Programem” i określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 3. Program został rozpoczęty w dniu 1 czerwca 2016 roku i będzie trwał aż do odwołania. O zakończeniu Programu uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany w punkcie 2 § 9 niniejszego regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 roku i będzie trwał aż do odwołania. O zakończeniu Programu uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany w punkcie 2 § 9.
 5. Program będzie prowadzony w sklepach LEVI'S - Denim Hunters objętych Programem (zwanych dalej „Sklep”) na terenie Polski oraz w sklepie internetowym. Organizator zastrzega sobie prawo włączenia do Programu lub wyłączenia z niego niektórych Sklepów czasowo, w okresie jego trwania bez podania przyczyny. Informacja o sklepach uczestniczących w programie dostępna jest na stronie www.dhloyalclub.pl

§ 2

Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Program skierowany jest do klientów sklepów Denim Hunters.
 2. Uczestnikiem Programu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która dokona w Sklepie objętym Programem zakupu na dowolną kwotę.
 3. Przed przystąpieniem do Programu uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.dhloyalclub.pl lub w sklepach objętych Programem.
 4. Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne.
 5. Klient przystępuje do programu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub poprzez rejestrację on line na stronie http://dhloyalclub.pl/index.php/client/signin (wszystkie wymagane pola), akceptację regulaminu Programu i wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych.
 6. Do rejestracji wymagane jest podanie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail.
 7. Składając własnoręczny podpis na formularzu rejestracyjnym lub akceptujac regulamin na stronie rejestracyjnej uczestnik oświadcza, że akceptuje warunki zawarte w Regulaminie, wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie oraz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach handlowych i marketingowych. Ponadto uczestnik wyraża również zgodę na przesyłanie mu przez Organizatora ofert handlowych i marketingowych drogą pocztową, mailową, smsową lub telefoniczną. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz przesyłanie informacji handlowych jest warunkiem przystąpienia do Programu.
 8. Klientowi po spełnieniu określonych warunków regulaminu zostaje założone konto w systemie Programu opatrzone indywidualnym numerem klienta.
 9. Każdy Uczestnik Programu ma wgląd do swojego konta oraz możliwość edycji danych poprzez stronę www.dhloyalclub.pl. Dostęp do danych następuje poprzez wprowadzenie adresu email Uczestnika.
 10. Każdy Uczestnik ma również prawo wglądu do swojego konta poprzez uprawnionych pracowników w Sklepach objętych Programem.
 11. Uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora o zmianie danych używając formularza dostępnego na stronie www.dhloyalclub.pl bądź poprzez uprawnionych pracowników w Sklepach objętych Programem.
 12. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie.
 13. Uczestnikami programu nie mogą być pracownicy Organizatora programu.
 14. Uczestnictwo w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do uzyskanego rabatu, nie można przenosić na inne osoby.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z Programu lub zawieszenia jego uczestnictwa do momentu wyjaśnienia sprawy, w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu a w szczególności, jeśli dane Uczestnika okażą się niekompletne, błędne lub nieaktualne.

§ 3

Zbieranie punktów

 1. Po rejestracji Uczestnik zbiera punkty na koncie. Ilość zebranych punktów określa przysługujący klientowi rabat na zakupy w Sklepach objętych Programem.
 2. Za każde wydane pełne 1 zł klient otrzymuje 1 punkt. Punkty będą gromadzone na koncie uczestnika programu.
 3. Punkty naliczane są po ukończonej transakcji zakupu.
 4. Osoba dołączająca do programu poprzez rejestrację online otrzymuje 500 pkt dodanych do konta uczestnika.
 5. Osoba dołączająca do programu poprzez rejestrację w sklepie otrzymuje 3% rabat na pierwsze zakupy w sklepie LEVI'S - DENIM HUNTERS.
 6. Organizator Programu ma możliwość wprowadzania okresowych przeliczników punktów w dowolnych Sklepach objętych programem w celach promocyjnych.
 7. Organizator Programu ma możliwość wprowadzania akcji promocyjnych polegających na przyznawaniu dodatkowych punktów Uczestnikom programu za określone działania w dowolnych Sklepach i w dowolnym czasie.
 8. Uczestnik programu w każdym momencie może sprawdzić stan zgromadzonych punktów na stronie www.dhloyalclub.pl.

§ 4

Odbiór punktów i korzystanie z rabatu

 1. Uczestnik uprawniony do rabatu musi poinformować o tym pracownika sklepu przed rozpoczęciem transakcji podając swoje imię i nazwisko.
 2. Wartość rabatu określa się przez ilość zebranych przez uczestnika punktów w ciągu ostatnich 365 dni:
  • od 500 do 999 punktów - 7 % rabatu
  • od 1000 do 1999 punktów - 12 % rabatu
  • powyżej 2000 punktów - 17 % rabatu
 3. Rabat przyznawany jest na produkty nieprzecenione i nieobjęte promocjami specjalnymi.
 4. Rabaty za zgromadzone punkty można wykorzystać wyłącznie w Sklepach Denim Hunters.
 5. Klient ma prawo do wymiany swoich punktów na nagrody rzeczowe dostępne w danym momencie w Programie.
 6. W przypadku wątpliwości Sprzedawcy co do tożsamości Uczestnika programu Uczestnik jest zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Uczestnika programu danych, o których mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji Uczestnika Programu Lojalnościowego dokonanych po ich przekazaniu Organizatorowi.
 8. Punkty i rabaty z dwóch lub większej ilości kont nie sumują się.

§ 5

Rezygnacja z uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnik może wyrazić wolę rezygnacji z uczestnictwa w programie poprzez pisemne oświadczenie, które może złożyć poprzez stronę www.dhloyalclub.pl lub w Sklepie Denim Hunters.
 2. Uczestnik potwierdza rezygnację z Programu własnoręcznym podpisem na oświadczeniu. Oświadczenie uczestnika o rezygnacji z uczestnictwa w Programie uznaje się w razie wątpliwości również za rezygnację z wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych oraz przesyłanie informacji handlowych i żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych przez Organizatora.
 3. W terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia o rezygnacji z uczestnictwa w Programie Organizator dokona zamazania danych uczestnika z bazy danych osobowych oraz zaprzestanie wysyłania do uczestnika informacji handlowych. Organizator może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz adres e-mail wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem w sklepach Denim Hunters, e-mailem: biuro@denimhunters.pl lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy.
 2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym priorytetowym na adres podany w reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
 6. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

§ 7

Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe, udzielając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu oraz na przechowywanie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie w celach handlowych i marketingowych realizowanych przez Organizatora.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom działającym w imieniu Organizatora w celach związanych z obsługą programu lub w celach związanych z działalnością handlową, promocyjną, marketingową lub reklamową Organizatora zgodnie z RODO dla potrzeb realizacji usług związanych z Programem.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 13  i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Organizator oraz podmioty działające w imieniu organizatora stosują zasady RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora obejmować będzie w szczególności następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie w celach związanych z niniejsza promocją, a także w celach handlowych marketingowych promocyjnych i reklamowych.
 6. Poprzez przystąpienie do Programu, Uczestnik Programu wyraża również zgodę na przekazywanie mu informacji handlowych i innych (promocyjnych lub reklamowych) skierowanych do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, wiadomości sms lub telefonicznie (na adresy lub numery telefonu podane w zgłoszeniu) jak również na przekazywanie takich informacji w formie korespondencji pisemnej (pocztą lub kurierem) na podany przez uczestnika adres zamieszkania.
 7. Każdy Uczestnik programu ma dostęp do swoich danych osobowych, możliwość ich weryfikacji, zmiany lub usunięcia pod adresem http://dhloyalclub.pl/index.php/client/decide.
 8. Wszelkie pytania, informacje czy uwagi można również zgłaszać Organizatorowi mailowo pod adresem rodo@prometeo.com.pl. 

§ 8

Awaria systemu

 1. Udzielenie rabatu dokonywane jest przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rabatowego oraz łączy internetowych. Organizator nie odpowiada za działania lub zaniechania podmiotów świadczących usługi związane z obsługą tych łączy lub systemu, względnie świadczących inne usługi konieczne dla zapewnienia sprawnego jego działania. W szczególności Organizator nie odpowiada za działania lub zaniechania operatorów telefonicznych lub innych podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne. Nie ponosi też odpowiedzialności za sprawność działania systemów w poszczególnych Sklepach. W przypadku awarii systemu uniemożliwiającej z jakichkolwiek przyczyn udzielenie rabatu, rabat taki nie będzie przyznawany. Uczestnik może wstrzymać się z dokonaniem zakupu i dokonać go w innym terminie.
 2. W wypadku opisanym powyżej Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w związku z nieudzielonym rabatem.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 2. O wszelkich zmianach dotyczących zasad funkcjonowania i uczestnictwa w Programie Uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie www.dhloyalclub.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób określony w punkcie 2 powyżej.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą uruchomienia Programu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 5. Niniejszy Regulamin podaje się do publicznej wiadomości i wglądu w sklepach objętych programem oraz na stronie www.dhloyalclub.pl.

 

Lokalizacje uczestniczące

Sklep

Adres i dane kontaktowe

LEVI'S - DENIM HUNTERS

CH RYWAL

ul. Brzeska 27, 21-500 Biała Podlaska

www.levis-rywal.business.site

LEVI'S - DENIM HUNTERS

GALERIA SIEDLCE

ul. Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce

www.levis-siedlce.business.site

LEVI'S

GALERIA PÓŁNOCNA

ul. Światowida 17, 03-144 Warszawa

www.levis-warszawa.business.site